Inleiding/aanleiding

Aanvankelijk werd het complex van de Mallemse molen geëxploiteerd op basis van  een sociale en sociaal-culturele signatuur. De wijzigingen in beleid, wet- en regelgeving bij de verschillende overheden hebben er toe geleid, dat financiering van de instandhoudingverplichting van het Muldershuis, de Mallemse molen en de Piepermolen uitsluitend mogelijk is door een commerciële exploitatie van het Muldershuis en de daarbij behorende schuur. Deze commerciële exploitatie kent kansen maar ook beperkingen. Dit gegeven is voor het bestuur van de Stichting Eibergse Molens (SEM) aanleiding de doelstellingen van de stichting waar nodig bij te stellen en de manier waarop deze doelstellingen moeten worden gerealiseerd vast te leggen in een visie voor de langere termijn.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft als statutaire doelstelling het instandhouden van monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet 1998, met name zonder daartoe beperkt te zijn het instandhouden en in werking houden van de Mallemse Molen, het Muldershuis in Eibergen en de Piepermolen in Rekken. Daarnaast heeft de stichting tot doel het bevorderen van het landschapsschoon in de omgeving van de hiervoor genoemde monumenten. Bij het realiseren van deze doelstelling is vooral het behoud van de cultuurhistorische signatuur van de eigendommen van de stichting en de directe omgeving daarvan het aandachtspunt.

Deze actuele statutaire doelstelling verschilt niet fundamenteel met die van de eerste stichting (1948).

Organisatie

Het algemeen bestuur van de SEM bestaat op dit moment uit zeven personen, waarvan vier de Stichting Vrienden van de Mallemse Molen, Stichting Vrienden van de Piepermolen en de Historische Kring Eibergen vertegenwoordigen. Het algemeen bestuur laat zich voor wat betreft de prioriteit en noodzaak van het onderhoud van de eigendommen van de stichting adviseren door een technische commissie. De lijst van eigendommen is opgenomen onder bijlage 1.

Missie en doelen

De missie van de SEM is de doelstellingen van de stichting te realiseren door met partners samen te werken op het gebied van natuur, water, landschap, cultuurhistorie en recreatie binnen de ruimtelijke samenhang van het werkgebied van de stichting.  Deze samenwerking moet leiden tot een verbreding van de sociale, culturele, economische en recreatieve functies van de complexen en zorgen voor een groter draagvlak bij de bevolking voor de activiteiten in- om en nabij het complex van de Mallemse molen en dat van de Piepermolen. De stichting wil in dat proces een volwaardige partner zijn die in de meest brede zin bijdraagt aan de ontwikkeling van de locatie.

Maatschappelijke partners in het werkgebied

  • Stichting Eibergen in Verband, Marke Mallem, exploitant Muldershuis, VVV Berkelland, gemeente Berkelland, Waterschap Rijn & IJssel, Buurtvereniging ’t Loo, de omwonende grondeigenaren, grondgebruikers en de Eibergse bevolking.
  • VVV Berkelland, Belangenvereniging Rekken, waterschap Rijn en IJssel en omwonende grondeigenaren c.q. grondgebruikers en de Rekkense bevolking.

Doelen/functies complex de Mallemse molen

  • Trouwlocatie
  • Laagdrempelige horecaonderneming
  • Sociale, sociaal-culturele en culturele activiteiten
  • Streekevenementen
  • Ontwikkeling recreatieve mogelijkheden

Doelen/functies complex de Piepermolen

  • Museale/educatieve functie van de windmolen
  • Evenementen (Nationale Molendag, oogstfeest)
  • Ondersteuning van lokale activiteiten (dorpsfeest, bloemencorso)

In te zetten instrumenten voor realisering doelen/functies

Garanderen van wekelijkse toegankelijkheid en ook het dagelijks onderhoud van de molens door vrijwillige molenaars

Meerjarenplannen Monumentenwacht

Toplocatie

Exploitatie Muldershuis

Koppeling gebruiksvoorwaarden Muldershuis aan exploitatie

Samenwerking maatschappelijke partners

Visie Beleidsplan 2014 Stichting Eibergse Molens